Rekrutacja Uczestników

Rekrutacja będzie prowadzona w sposób otwarty, zgodnie z zasadą bezstronności, równości szans, w tym płci oraz osób z niepełnosprawnością, jawności i przejrzystości.

Rekrutacja prowadzona będzie na terenie województwa lubelskiego do zebrania się każdej z 5-10 osobowych grup szkoleniowych, łącznie 50 osób.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń zostanie przeprowadzony dodatkowy nabór i rekrutacja zostanie przedłużona.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą osobiście, pocztą tradycyjną lub e-mailem.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Biurze Projektu, na stronie internetowej Projektodawcy www.zrwdoradztwo.pl

Dokumenty rekrutacyjne należy wypełnić w języku polskim, w sposób czytelny.

Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne opatrzone datą oraz imieniem i nazwiskiem kandydata/-ki do Projektu.

Warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, akceptacja jego warunków oraz złożenie dokumentów zgłoszeniowych zgodnych ze wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu.

Etapy rekrutacji:

I etap – złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych przez kandydatów;

II etap – weryfikacja kwalifikowalności kandydatów pod kątem kryteriów dostępu, formalnych;

III etap- rozmowa kwalifikacyjna pod kątem motywacji do udziału w projekcie;

IV etap- utworzenie listy UP wraz z listą rezerwową.

V etap- zatwierdzenie listy uczestników przez osobę upoważnioną przez Beneficjenta.

Kryteria rekrutacji:

a) kryteria dostępu: (oceniane na podstawie formularza rekrutacyjnego)

  • osoba jest w przedziale wiekowym 30 lat i więcej oraz 15 osób 50+ (oświadczenie),
  • zamieszkuje na terenie województwa lubelskiego w rozumieniu KC (oświadczenie),
  • status osoby bezrobotnej lub długotrwale bezrobotnej (oświadczenie/zaświadczenie z UP),
  • rolnicy i członkowie ich rodzin zarejestrowani w PUP jako osoby bezrobotne (zaświadczenie z UP).

b) kryteria formalne

  • kompletność formularza rekrutacyjnego wraz z oświadczeniami i zaświadczeniami (jeśli dotyczy).

c) kryteria premiujące: max 25 punktów (oceniane na podstawie opisu w formularzu rekrutacyjnego):

  • status osoby długotrwale bezrobotnej (5 punktów),
  • wiek w przedziale 50+ (5 punktów),
  • wykształcenie: podstawowe (5 punktów), gimnazjalne (4 punkty), ponadgimnazjalne (3 punkty), policealne – (2 punkty), wyższe – (1 punkt),
  • osoba z niepełnosprawnością lub matka samotnie wychowująca dziecko (5 punktów),
  • kobiety (5 punktów), mężczyźni (4 punkty).

d) Kryteria merytoryczne– rozmowa kwalifikacyjna – pozytywna postawa względem pracy i motywacja do zmiany sytuacji życiowej – max. 10 punktów.

Do projektu będą zakwalifikowane os. spełniające kryteria dostępu i kryteria formalne, które złożą kompletne dokumenty i uzyskają największą ilość punktów z oceny merytorycznej i premiującej. W razie takiej samej liczby pkt. decyduje kolejność zgłoszeń. UP zostaną poinformowani mailowo i/lub telefonicznie o zakwalifikowaniu do projektu. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie, spełniające kryteria dostępu i kryteria formalne, zostaną wpisane na listę rezerwową.

W przypadku rezygnacji któregoś z UP istnieje możliwość uzupełnienia grupy o osobę z listy rezerwowej.

W przypadku wystąpienia zagrożenia nieosiągnięcia wskaźników ilościowych założonych w Projekcie Projektodawca zastrzega, że w pierwszej kolejności będą rekrutowane osoby spełniające kryterium odnoszące się do wskaźników ilościowych.