O projekcie

Projekt „Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi 9 Rynek pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa.

Projekt realizowany w okresie od 1.03.2018 r. do 31.12.2018 r.

Projekt realizowany jest na terenie województwa lubelskiego.

Projekt zakłada udział 50 osób w tym 20 kobiet i 30 mężczyzn.

 

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujące na obszarze woj. lubelskiego, bezrobotne znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym osoby starsze po 50 roku życia, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne) oraz osoby odchodzące z rolnictwa.

 Uczestnikami Projektu są osoby w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego:

 • 42 osoby (16K, 26M) –  osoby długotrwale bezrobotne (85%),
 • 8 osób (4K, 4M) – rolnicy i członkowie ich rodzin (15%) zarejestrowani w PUP jako osoby bezrobotne,
  należące co najmniej do jednej z następujących grup: osoby w wieku 50 lat i więcej (30%) – 15 osób w tym 5 osób to kobiety.

 

Wsparcie realizowane w ramach Projektu

W ramach Projektu UP skorzystają z następujących form wsparcia:

  1. Indywidualny Plan Działania,
  2. Poradnictwo zawodowe,
  3. Szkolenia zawodowe (sprzedawca/fakturzysta, pracownik biurowy, malarz, glazurnik, posadzkarz) – szkolenia zawodowe będą się kończyć odpowiednim egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje,
  4. Staże,
  5. Pośrednictwo pracy.

Wsparcie w postaci wysokiej jakości oferty szkolenia, przygotowania zawodowego zostanie zapewnione każdej osobie w czasie maksymalnie 4 miesięcy od jej przystąpienia do projektu.

W ramach Projektu UP przysługuje:

 1. pokrycie kosztów uczestnictwa w formach wsparcia
 2. stypendium szkoleniowe
 3. zwrot kosztów przejazdu na szkolenia
 4. ubezpieczenie NNW
 5. opiekę Specjalisty ds. logistyki i szkoleń