Projekt „Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi 9 Rynek pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa.

Projekt realizowany w okresie od 1.03.2018 r. do 31.12.2018 r.

Projekt realizowany jest na terenie województwa lubelskiego.

Projekt zakłada udział 50 osób w tym 20 kobiet i 30 mężczyzn.

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujące na obszarze woj. lubelskiego, bezrobotne znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym osoby starsze po 50 roku życia, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne) oraz osoby odchodzące z rolnictwa.

Projekt realizowany we współpracy
z  Powiatowym Urzędem Pracy w Lublinie

Aktualności